Regulamin sklepu internetowego

 1. REGULAMIN INTERNETOWEGO SKLEPU 
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. Niniejszy regulamin określa warunki oferowania oraz prezentowania towarów jak również sposoby przeprowadzania transakcji kupna/sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym.
 4. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową, zgodną z obowiązującymi standardami, z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. DEFINICJE
 7. REGULAMIN oznacza Regulamin sklepu internetowego www.kamduo-sklep.pl
 8. SPRZEDAWCĄ jest WD SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Dzierżona 2, 41-122 Gliwice, Polska, numer NIP 631 27 14 310, adres korespondencyjny w siedzibie spółki, adres email: biuro@domzzy.pl
 9. KLIENTEM jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.
 10. SKLEP INTERNETOWY to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę służący Klientom do składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych i handlowych tam określonych.
 11. CENA SPRZEDAŻY to cena produktu wraz ze wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy. Cena sprzedaży podawana jest w złotych polskich (PLN).
 12. KONSUMENTEM jest Klient zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

III. REJESTRACJA KLIENTA

 1. Rejestracja Klienta polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej i aktywacji konta w systemie informatycznym Sklepu internetowego poprzez uruchomienie w przeglądarce internetowej strony internetowej znajdującej się  pod adresem URL zamieszczonym w wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.
 3. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe. 
 1. DANE OSOBOWE
 2. SKLEP INTERNETOWY prowadzi politykę przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Administratorem danych osobowych jest WD SYSETM sp. z o.o. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy się kontaktować korzystając z adresu pocztowego:  Jana Dzierżona 2, 44-122 Gliwice, lub adresu email: biuro@domzzy.pl
 4. SKLEP INTERNETOWY przetwarza dane osobowe KLIENTA w celu wykonywania umowy zawartej pomiędzy KLIENTEM a SKLEPEM INTERNETOWYM, w tym do:
  1. umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do pełnego korzystania z naszego serwisu internetowego
  2. zakładania i zarządzania kontem użytkownika oraz zapewniania obsługi i pomocy
  3. realizacji umów zawartych z kontrahentami, w tym producentów towarów i usług będących przedmiotem naszej oferty, kurierom, firmom księgowym, firmom zapewniającym obsługę ratalną, zewnętrznym firmom współpracującym i uczestniczącym w procesie wykonywania zawartej umowy
  4. obsługi reklamacji
  5. obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz np. poprzez formularz kontaktowy
  6. bieżących kontaktów w celach związanych ze świadczeniem przez nas usług
 5. W związku z prawnie uzasadnionym interesem SKLEP INTERNETOWY przetwarza również dane osobowe KLIENTA w celu:
  1. monitorowania aktywności KLIENTA w SKLEPIE INTERNETOWYM
  2. prowadzenia analiz statystycznych
  3. prowadzenia postępowań sądowych, mediacyjnych, arbitrażowych, windykacyjnych oraz innych określonych przepisami prawa
  4. przechowywania danych w celach archiwizacyjnych
  5. prowadzenia wobec KLIENTA działań marketingowych, w tym kontaktowaniu się z KLIENTEM poprzez dostępne kanały komunikacji, za zgodą KLIENTA
  6. obsługi próśb i zapytań KLIENTA, w przypadku gdy nie są one związane bezpośrednio z wykonywaniem umowy.
  7. organizacji programów lojalnościowych i akcji promocyjnych, w których uczestnictwo KLIENTA jest dobrowolne
  8. zapisywania danych w plikach cookie, gromadzenia danych z urządzeń mobilnych i stron www, za zgodą KLIENTA
 6. SKLEP INTERNETOWY może przetwarzać dane osobowe KLIENTA w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże w zakresie w którym nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych wobec KLIENTA lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację KLIENTA.
 7. Dodatkowo w związku z polskimi przepisami podatkowymi i rachunkowymi, nakładającymi na przedsiębiorcę obowiązek przetwarzania danych osobowych KLIENTA, SKLEP INTERNETOWY będzie przetwarzał dane osobowe KLIENTA w zakresach i  okresach przewidzianych ustawą.
 8. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji i/lub zawarcia umowy sprzedaży:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. adres zamieszkania,
  4. adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  5. telefon kontaktowy,
  6. numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.
 9. Niepodanie danych osobowych określonych w pkt.7 skutkuje niezawarciem umowy pomiędzy KLIENTEM a SKLEPEM INTERNETOWYM.
 10. W zakresie w którym podstawa prawna przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa czy procesu realizowania zawartej umowy, do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych KLIENTA wymagana jest jego zgoda.
 11. KLIENTOWI przysługuje prawo na cofnięcie udzielonej zgody w dowolnym momencie. Oznacza to, że wszystkie czynności mogące wystąpić po cofnięciu zgody, a takowej zgody wymagające, będą wymagały ponownego jej udzielenia. Jednocześnie nie ma to wpływu na aktualnie toczące się czynności, które rozpoczęły się przed cofnięciem zgody.
 12. KLIENTOWI przysługuje prawo do bycia zapomnianym. Oznacza to, że Administrator danych usunie dane osobowe KLIENTA ze swoich zbiorów oraz poinformuje podmioty powiązane, którym zostały przekazane dane osobowe KLIENTA o skorzystaniu z prawa bycia zapomnianym, celem usunięcia danych osobowych z ich zbiorów.
 13. W każdym przypadku, bez względu na cofnięcie wyrażonej zgody lub skorzystanie z prawa do bycia zapomnianym,  przetwarzanie danych osobowych KLIENTA będzie kontynuowane, jeżeli będą tego wymagać przepisy prawa (np. archiwizowanie dokumentów dla celów podatkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości)
 14. SKLEP INTERNETOWY będzie przechowywał dane osobowe KLIENTA przez czas obowiązywania zawartej umowy, oraz po jej zakończeniu w celu:
  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, przez okres 3 lat
  2. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, przez okres określony w ustawach
  3. w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat od daty zakończenia wykonywania umowy.
 15. Dane osobowe KLIENTA będą udostępniane następującym grupom podmiotów współpracujących:
  1. Producentom i dostawcom towarów i usług będących w naszej ofercie
  2. Dostawcom rozwiązań  wspierających świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym dostawcom sklepów internetowych, zdalnych powierzchni dyskowych, systemów księgowania on-line
  3. Bankom i formom obsługującym sprzedaż ratalną
  4. Firmom rachunkowo-księgowym
  5. Firmom kurierskim
 16. Dane osobowe KLIENTA nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
 17. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego SKLEPU INTERNETOWEGO oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 18. KLIENTOWI PRZYSŁUGUJE prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w związku z przetwarzaniem przez SKLEP INTERNETOWY jego danych osobowych.
 19. KLIENT oświadcza, że ma ukończone 16 lat
 20. KLIENT oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności SKLEPU INTERNETOWEGO
 21. KLIENT oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez SPRZEDAWCĘ, czasie na jaki dane będą przechowywane, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych jak również uprawnienia do bycia zapomnianym oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez SPRZEDAWCĘ.
 1. TOWARY ORAZ USŁUGI OFEROWANE S KLEPIE
 2. Sprzedawca oferuje w sklepie towary będące jego własną produkcją oraz towary handlowe pochodzące od innych producentów i dostawców
 3. Sprzedawca oferuje w sklepie zarówno towary fizyczne jak i towary cyfrowe, kody dostępów, okresy abonamentowe etc.
 4. Zamówienie złożone na produkty cyfrowe, w tym kody dostępu oznacza przyjęcie do wiadomości przez konsumenta informacji o niemożności odstąpienia od umowy z godnie z zapisem Art.38, pkt.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.)

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 2. Złożenie zamówienia polega na:
  1. WYPEŁNIENIU formularza zamówienia, dostępnego w systemie informatycznym Sklepu internetowego
  2. POTWIERDZENIU przez klienta zamówienia
  3. OPŁACENIU zamówienia
 3. Przedstawione ceny sprzedaży produktów dotyczą skutecznie złożonego zamówienia i obowiązują wyłącznie w przypadku zawarcia umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
 4. Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie dostawy zamówionych produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.
 5. Cena sprzedaży może zostać obniżona jeżeli Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia posiadany kod promocyjny. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji chyba, że co innego wynika z warunków tych promocji.
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę  złożonej oferty zakupu. Poprzez wyrażenie “potwierdzenie przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu” rozumie się wysłanie przez Sprzedawcę emaila w którego treści obowiązkowo musi występować wyrażenie “Potwierdzenie przez sklep przyjęcia zamówienia do realizacji”. W przeciwnym wypadku umowa sprzedaży nie została zawarta.
 7. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przed podmiot obsługujący płatności elektroniczne chyba, że produkty wysyłane są za pobraniem, lub potwierdzenia wpłaty od operatora szybkich płatności internetowych z usług którego korzysta Sprzedawca.
 8. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów wysłanych za pobraniem.
 9. Fotografie produktów umieszczonych w opisach przedstawiają rzeczywiste produkty. Grafiki, próbki kolorystyczne, etc… stanowią komputerową wizualizację oferowanych produktów.
 10. Wszystkie prezentowane kolory są zgodne ze wzorcem. Prezentacja ich odbywa się zgodnie z aktualnym poziomem technicznym nośników informacji oraz urządzeń rejestrujących, co oznacza że ostateczny efekt może ulec przekłamaniu, zarówno na etapie rejestracji (fotografia, skanowanie) jak również na etapie prezentacji (rozbieżne ustawienia kolorów na monitorze ostatecznego klienta).

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. ODSTĄPIENIE. Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zakupionego produktu bez podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu przed upływem powyżej wskazanego terminu na adres  Sprzedawcy wskazany w pkt.II.2 Regulaminu.
 2. ZWROT TOWARU. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu w stanie niezmienionym. Zwrot może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo niezwłocznie w terminie późniejszym jednakże nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny sprzedaży wraz z kosztem dostawy – z zastrzeżeniem, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeśli Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta, jednakże nigdy przed otrzymaniem i sprawdzeniem zwróconego towaru. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, a więc koszty przygotowania i zabezpieczenia towaru na czas wysyłki oraz koszty samej przesyłki zgodnie z taryfą poczty, kuriera lub innego usługodawcy zgodnie ze swoim wyborem. Organizacja transportu oraz przygotowanie towaru do wysyłki leży włącznie po stronie Klienta.
 3. WYŁĄCZENIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA DO UMOWY. Zgodnie z art. 38  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży nie obowiązuje w następujących przypadkach:
 • Produktów cyfrowych
 • Kodów dostępu
 • Rozpoczętych usług abonamentowych

 

VIII. WARUNKI I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Klient będzie realizował swoje płatności wynikające z zawartej umowy zgodnie z metodami płatności udostępnionymi przez Sprzedawcę na stronach sklepu internetowego.
 2. Na życzenie klient może otrzymać fakturę VAT.
 3. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT w postaci elektronicznej, bez jego podpisu.

 IX DOSTAWA. KOSZTY, TERMINY, WARUNKI.

 1. Zamówiony w Sklepie Internetowym Towar dostarczany jest do Klienta sposobem i metodą wskazaną przez Sprzedawcę na stronach internetowych sklepu. Klient może wybrać szczegóły dostawy towaru.
 2. Usługa dostawy towaru jest odpłatna.
 3. Wysokość opłat z dostawę określona jest w trakcie składania zamówienia i uzależniona jest od rodzaju, ilości i/lub opcji zamawianego towaru.
 4. Dostawa Towaru realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. O ile termin dostawy do Klienta nie jest oddzielnie określony dla każdego produktu na stronach internetowych sklepu, przyjmuje się że wynosi od 2 do 4 dni roboczych. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego.
 6. W przypadku odbioru osobistego klient zobowiązuje się do odebrania towaru najpóźniej do 3 dni od momentu poinformowania o fakcie gotowości do odbioru. W przypadku zwłoki ze strony klienta, zostanie on obciążony kosztami magazynowania.

 X GWARANCJA

 1. Na oferowane produkty będące produktami własnymi, Sprzedawca udziela gwarancji zgodnie z niniejszymi postanowieniami: GWARANCJA 
 2. Na produkty handlowe, nie będące produktami własnymi Sprzedawcy udzielana jest 24 miesięczna gwarancja na zasadach i warunkach określonych przez ich producentów.
 3. Utrzymanie gwarancji w całym jej okresie wymaga od klienta użytkowania zakupionych towarów zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. W przypadku innych zaistniałych, a nieopisanych tutaj sytuacjach, mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.
 
 XI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.
 2. Aby reklamacja została uznana za skutecznie złożoną powinna zostać sporządzona wyłącznie w formie pisemnej (forma elektroniczna dopuszczalna) i przekazana do sklepu, a następnie zostanie przeprowadzona zgodnie z opisaną dalej procedurą: REKLAMACJA
 3. Klient powinien udokumentować fakt zawarcia umowy kupna/sprzedaży ze sklepem.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt.II.2 Regulaminu.
 5. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji bezpośrednio po jej stwierdzeniu, nie później niż 3 dni od dnia wykrycia wady.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. Za udzielenie odpowiedzi przez sprzedawcę rozumie się również przesłanie pisma od producenta reklamowanego towaru.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydanie przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Klient zarejestrował się Sklepie internetowym.  Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.
 3. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona.
 4. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do umów zawartych z Klientem będącym Konsumentem.
 5. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie internetowym mogą stanowić przedmiot praw autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
 7. Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Regulaminu, które te prawa mogłyby ograniczać.